Regulamin korzystania z WiFi w Hotelu Kinga Wellness ****

1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Hotel Kinga Wellness **** umożliwia dostęp do zasobów sieci Internet (usługa WiFi).

2. Usługa Wi-Fi dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich osób przebywających na terenie Hotelu Kinga Wellness ****.

3. Użytkownik logując się do sieci wyraża zgodę marketingową na otrzymywanie aktualnych ofert Hotelu na podany w trakcie logowania adres e-mail.

4. Hotel Kinga Wellness **** nie gwarantuje nieprzerwanej ani niezakłóconej dostępności usługi Wi-Fi. Usługa Wi-Fi może być czasowo niedostępna na skutek warunków technicznych lub innych przyczyn wpływających na jakość transmisji danych. Prędkość transmisji może podlegać ograniczeniu, w związku z czym mogą powstawać opóźnienia rzeczywistego transferu danych do i z urządzenia przenośnego użytkownika.

5. Korzystanie z usługi Wi-Fi odbywa się poprzez podłączenie urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej dostępnej w Hotel Kinga Wellness ****. Użytkownicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają sobie możliwość korzystania z urządzeń przenośnych, ich zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem osób trzecich, wyposażenie w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz

kompatybilność urządzeń z usługą Wi-Fi. W celu podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej urządzenie przenośne musi być wyposażone w urządzenie radiowe Wi-Fi, zgodne ze standardem 802.11b/g.

6. Usługa Wi-Fi umożliwia korzystanie z protokołu HTTP (port 80) oraz HTTPS (port 443) za pomocą min. standardowych przeglądarek WWW. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność wszystkich usług sieciowych.

7. Hotel Kinga Wellness **** może w szczególnych przypadkach zapewnić użytkownikom wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji urządzeń przenośnych i korzystania z usługi Wi-Fi.

8. Użytkownicy są zobowiązani korzystać z usługi Wi-Fi w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci.

9. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z usługi WiFi w przypadku działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, a w szczególności w razie:

a) usiłowania uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,

b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),

c) udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),

d) korzystania z aplikacji P2P,

e) dalszego udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,

f) uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot,

g) innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających.

10. Za szkody wyrządzone użytkownikom Hotel Kinga Wellness **** odpowiada na zasadach ogólnych.

11. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu oraz reklamacje usługi Wi-Fi należy zgłaszać w recepcji lub administracji Hotelu Kinga Wellness ****.

12. Rozpoczęcie korzystania z usługi Wi-Fi jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu.