Regulamin korzystania z parkingu Hotelu Kinga Wellness ****

§ 1

ORGANIZACJA PARKINGU HOTELOWEGO

1. Parking Hotelu Kinga Wellness **** składa się z miejsc (stanowisk) postojowych, dróg wewnętrznych

położonych obok Hotelu Kinga Wellness **** ul. Zamkowa 6, Czorsztyn 34-436 .

2. Parking hotelowy jest niezamykanym i niestrzeżonym miejscem przechowywania pojazdów należących do gości Hotelu Kinga Wellness ****,zwanych dalej „Użytkownikami”.

3. Tabliczki piktogramowe i informacyjne umieszczone na terenie parkingu i wokół niego stanowią integralną część Regulaminu. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania informacji zamieszczonych na tabliczkach piktogramowych i informacyjnych oraz wykonywania poleceń pracowników Hotelu Kinga Hotel Wellness ****

4. Parking objęty jest częściowym monitoringiem.

 

§ 2

WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGU HOTELOWEGO

1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego.

2. Korzystanie z parkingu dla Gości Hotelu Kinga Wellness ** jest płatne. Opłata wynosi 20 zł za dobę/ i należy ją uregulować w recepcji hotelu.

3. Korzystanie z parkingu przez osoby nie będące Gośćmi Hotelu Kinga Wellness **** jest płatne zgodnie z aktualnym cennikiem. Znajdujący się na parkingu pojazd nie należący do Gościa Hotelu Kinga Wellness**** może zostać unieruchomiony poprzez założenie blokady koła, która jest usuwana niezwłocznie po uregulowaniu należności za postój.

4. Na stanowisku postojowym może parkować tylko jeden pojazd w obrysie stanowiska. W przypadku braku widoczności obrysu stanowiska pojazd należy parkować w bezpośrednim sąsiedztwie innych pojazdów.

5. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych, za wyjątkiem miejsc zarezerwowanych i oznakowanych jako zarezerwowane w widoczny sposób. Jeśli Użytkownik nie dotrzyma niniejszego przepisu Hotel Kinga Wellness **** jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika lub też naliczenia dodatkowej opłaty w przypadku zajęcia 2 miejsc.

6. Wjazd na parking z przyczepą, naczepą oraz przez pojazdy dostawcze i ciężarowe może odbyć się tylko po wcześniejszym powiadomieniu Recepcji Hotelu.

7. Na terenie parkingu zabronione jest:

a) palenie i używanie otwartego ognia;

b) picie alkoholu;

c) palenie tytoniu;

d) przelewanie paliw, środków żrących, wybuchowych i toksycznych;

e) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;

f) tankowanie pojazdów;

g) pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem;

h) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami;

i) przebywanie osób nieupoważnionych;

j) przebywanie osób w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z parkingu;

k) pozostawiania w samochodzie zwierząt;

l) naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu;

m) wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju;

n) zanieczyszczanie parkingu.

8. Hotel Kinga Wellness **** jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

9. W przypadku łamania postanowień niniejszego regulaminu Hotel Kinga Wellness **** jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika.

 

§3

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PARKINGU HOTELOWEGO

1. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania parkingu, stosowania się do poleceń pracowników Hotelu Kinga Wellness ****. Odpowiednio stosuje się przepisy Kodeksu Drogowego.

2. Użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia pojazdu na terenie parkingu hotelowego z dopuszczalną prędkością do 10 km/h.

3. Użytkownikowi parkingu hotelowego wolno stawiać pojazdy tylko na wyznaczonych do tego miejscach postojowych, za wyjątkiem miejsc zarezerwowanych i oznakowanych jako zarezerwowane w widoczny sposób.

4. Użytkownik zobowiązany jest do ustawiania pojazdu na oznakowanym miejscu w obrysie miejsca postojowego, wyłączenia silnika oraz wszystkich odbiorników prądu, zablokowania pojazdu w sposób umożliwiający samoczynne przemieszczanie się pojazdu.

5. Użytkownikowi nie wolno na terenie parkingu hotelowego uruchamiać pojazdu ani poruszać się nim na terenie parkingu będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

6. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu poprzez zamknięcie wszystkich drzwi samochodu oraz zamknięcia okien.

7. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się dojego wnętrza osób niepowołanych.

8. Użytkownik zobowiązany jest do nie pozostawiania w pojeździe przedmiotów nie będących jego wyposażeniem fabrycznym.

9. Użytkownik zobowiązany jest do nie zaśmiecania parkingu i utrzymania miejsca postojowego w należytym porządku.

 

§4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel Kinga Wellness **** nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie parkingu hotelowego z winy Użytkownika bądź osób trzecich albo siły wyższej.

2. Hotel Kinga Wellness **** nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a) Rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu;

b) Kradzież pojazdu z miejsca postojowego;

c) Szkody żywiołowe lub losowe;

d) Stłuczki i kolizje;

e) Szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

 

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA PARKINGU HOTELOWEGO

1. Użytkownik parkingu hotelowego obowiązkowo powinien mieć ubezpieczenie OC parkowanego samochodu.

2. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu hotelowego osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.

3. Wszelkie szkody w tym także komunikacyjne powstałe na terenie parkingu hotelowego likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.

4. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika recepcji Hotelu Kinga Wellness **** o danym zdarzeniu, powstałej szkodzie i odpowiedniego jej potwierdzenia.

 

§6

SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu hotelowego należy zgłaszać

drogą pisemną na adres: Hotel Kinga Wellness ****, ul. Zamkowa 6, 34-436 Czorsztyn.

2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w Recepcji Hotelu Kinga Wellness ****.

3. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie parkingu jest: Zakład Pralniczy Stanisław Waksmundzki 34-431 Waksmund, ul. Długa 73, NIP: 7350002345.