Regulamin Hotelu Kinga Wellness ****

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu Kinga Wellness ****, zwanym dalej Hotelem.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu.

3. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Kinga Wellness ****

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Hotelu oraz w każdym pokoju hotelowym dostępny jest wyciąg z Regulaminu.

6. Tabliczki piktogramowe i informacyjne umieszczone na terenie Hotelu i wokół niego stanowią integralną część Regulaminu. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania informacji zamieszczonych na tabliczkach piktogramowych i informacyjnych.

§2

Doba hotelowa

1. Pokój w Hotelu Kinga Wellness **** wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Zatrzymanie w pokoju po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu w danej dobie hotelowej. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12:00 – naliczana jest opłata według obowiązującego cennika.

5. Informacji na temat opłat za przedłużenie doby hotelowej udziela Recepcja Hotelu.

6. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji Hotelu, jak najszybciej a co najmniej do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

7. Hotel uwzględni prośbę o przedłużenia pobytu w miarę możliwości dostępności wolnych pokoi. Hotel może nie uwzględnić prośby o przedłużenie pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego Regulaminu.

8. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Hotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danej dobie hotelowej nie jest zwracana. Jeżeli anulacja w trakcie pobytu dotyczy więcej niż jednej doby to za każdą kolejną anulowaną dobę opłata wynosi 50% wartości noclegu.

§ 3

Meldunek

1. Zameldowanie w Hotelu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Hotelu Kinga Wellness ****

2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej lub czytelne wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Hotel ma prawo odmówić zameldowania

Gościa.

3. Jeśli Gość zostanie zameldowany bez podania dokumentu tożsamości, zobowiązany jest do zapłaty z góry wszystkich należności rezerwowanych – takich jak nocleg, parking czy opłata za zwierzę. W takiej sytuacji zablokowany jest limit kredytowy pokoju, a może on zostać odblokowany tylko po dokonaniu przedpłaty i tylko do wysokości tej przedpłaty.

4. Opłata za pobyt uiszczana jest przez Gościa w dniu przyjazdu do Hotelu (z góry).

5. Rachunek pokoju jest zablokowany. Aby odblokować rachunek kredytowy pokoju należy wypełnić jednorazową zgodę na obciążenie karty podając tam dane takie jak: numer karty, datę ważności oraz imię i nazwisko posiadacza. Karta, której dane podaje Gość w celu odblokowania rachunku musi mieć odblokowaną funkcję płacenia bez jej fizycznego użycia. Hotel zobowiązuje się do bezpiecznego

przechowywania danych karty Gościa a po jego wyjeździe sprawdzeniu możliwych niezaspokojonych zobowiązań dane te zostaną trwale zniszczone. Odblokowanie limitu kredytowego pokoju bez podania danych właściwej karty możliwe jest za zgodą Dyrekcji Hotelu lub osoby przez niego upoważnionej.

6. Gość poprzez podpisanie rachunku zobowiązuje się do jego zapłaty. Wszelkie reklamacje związane z danym rachunkiem powinny być składane w siedzibie firmy świadczącej usługę, za którą wystawiono dany rachunek. Hotel nie jest stroną w przypadku reklamacji złożonej w sprawie usługi świadczonej przez inne podmioty nawet jeśli Gość płaci za tą usługę w ramach rachunku pokoju.

7. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, a w szczególności wyrządził szkodę w mieniu Hotelu lub mieniu innych Gości albo spowodował szkodę na osobie Gościa, pracownika lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gościom lub funkcjonowanie Hotelu.

8. Podczas meldunku Recepcja wydaje również klucz do pokoju. Każdy Gość ma obowiązek zwrócić wydany klucz najpóźniej w chwili wymeldowania z pokoju.

9. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

10. Osoby nie zameldowane mogą gościnnie przebywać w pomieszczeniach Hotelu od godz. 8.00 do godz. 22.00. Po 22.00 na terenie Hotelu nie mogą przebywać osoby nie zameldowane.

11. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej z cennika dostępnego w Recepcji Hotelu, o ile Hotel wyrazi zgodę na jego dalsze pozostawanie w pokoju.

§ 4

Rezerwacja pobytu

1. Rezerwacja pobytu w Hotelu odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rezerwacji, który jest dostępny do wglądu w Recepcji Hotelu.

2. W przypadku uprzedniego wpłacenia zadatku niestawienie się Gościa w Hotelu do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił Hotelu telefonicznie, pisemnie lub mailowo na adres recepcja@kingahotel.com .

3. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju przez Gościa, który wpłacił zadatek, opłata za pierwszą dobę jest pobierana z wpłaconego zadatku, a w przypadku braku możliwości sprzedania wynajętego pokoju zadatek przepada w całości.

4. W przypadku dokonania rezerwacji bez zadatku niestawienie się Gościa w Hotelu do godziny 18.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

5. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18.00 w dniu przyjazdu w przypadku posiadania numeru karty płatniczej Gościa, który nie stawił się w planowanym terminie Hotel pobiera opłatę za jedną dobę hotelową.

§ 6

Cisza nocna

1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.

2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne szkody oraz do opuszczenia Hotelu.

§ 7

Usługi i Obowiązki Hotelu

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji Hotelu, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

3. Hotel zobowiązuje się zapewnić:

warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,

wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,

sprawną pod względem technicznym usługę;

4. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby – w miarę możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

5. Hotel zapewnia bezpłatnie szlafroki hotelowe, które są dostępne w recepcji. W szlafrokach nie można przebywać w restauracjach i strefach przeznaczonych dladzieci.

6. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,

budzenie o wyznaczonej godzinie,

przekazywanie korespondencji dla Gości,

przechowywanie w sejfie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu o wartości do 10 000 zł

przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hotelu,

zamawianie taksówki,

użyczenie żelazka, deski do prasowania,

dostęp do bezprzewodowego Internetu,

korzystanie z płatnego parkingu (opłata wynosi 20 zł za dobę/ i należy ją uregulować w recepcji hotelu),

korzystanie ze Strefy Wellness ( basen, jacuzzi, sauna sucha i parowa, grota solna, salka cardio)

rezerwację dodatkowych usług.

§ 8

Obowiązki Gości

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.

2. Goście Hotelu zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją przeciwpożarową dostępną w pokoju hotelowym oraz na Recepcji i przestrzegania jej.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń

niestanowiących wyposażenia, jak również zabronione jest używanie ognia otwartego, palenie tytoniu, wyrobów tytoniowych a także innych substancji.

4. W przypadku bezzasadnego wywołania alarmu przeciwpożarowego, Gość zostanie obciążony kosztami interwencji Straży Pożarnej oraz Policji.

5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

6. Na terenie całego Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

7. Złamanie zakazu palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych lub innych substancji w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów sprzątania i dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 zł.

8. Zabrania się wnoszenia do pokoi hotelowych nart, desek snowboardowych, butów narciarskich, innego wyposażenia narciarskiego, snowboardowego, rowerów jak również chodzenia w butach narciarskich po obiektach.

9. Hotel posiada Narciarnię – wydzielone pomieszczenia, gdzie sprzęt narciarski i snowboardowy można przechować a ponadto przebrać się i wysuszyć.

10. Zabrania się wnoszenia do pokoi hotelowych rowerów i innych podobnych pojazdów.

11. Zabrania się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak

również roznoszenia ulotek.

12. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu oraz innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

13. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

14. Zabrania się wyrzucania jakichkolwiek rzeczy przez okno w pokoju hotelowym.

15. Zabrania się siadania na parapetach okien w pokojach hotelowych, barierkach balkonów ze względów niebezpieczeństwa wypadnięcia.

16. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do

opuszczenia Hotelu.

17. Goście Hotelowi zobowiązani są do podania w Recepcji Hotelu numeru rejestracyjnego samochodu pozostawionego na parkingu lub w garażu należącym do Hotelu.

§ 9

Odpowiedzialność Gości

1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy osób Go odwiedzających.

2. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

4. Gość powinien zawiadomić Recepcję Hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 10

Odpowiedzialność Hotelu

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu

cywilnego.

2. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu hotelowego.

3. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane w garażu hotelowym, parkingu lub poza terenem Hotelu.

5. Wybrane obszary Hotelu są monitorowane.

§ 11

Zwrot rzeczy pozostawionych

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa takiej dyspozycji Hotel przechowa rzeczy przez 3 miesiące.

§ 12

Reklamacje

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez Hotel usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Hotelu.

3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Hotel usług.

4. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13

Pobyt zwierząt domowych

1. Hotel Kinga Hotel Wellness **** przyjmuje Gości wraz z ich pupilami – zwierzętami domowymi. Przyjęcie w Hotelu zwierzęcia domowego powinno być poprzedzone zgłoszeniem podczas rezerwacji pokoju. Zgodę na pobyt zwierzęcia w Hotelu wydaje Dyrekcja Hotelu.

2. Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od gatunku zwierzęcia i jego rozmiarów.

3. W Hotelu przebywać mogą tylko zwierzęta domowe. W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt Dyrekcja Hotelu będzie brała pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie zwierzęcia.

4. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów

5. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach. Psy i inne mogące stworzyć zagrożenie zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.

6. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych, klubu nocnego oraz na teren placu zabaw dla dzieci.

7. Właściciele zwierząt muszą posiadać dla nich posłanie.

8. Jeżeli pościel, w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli, według aktualnych cen znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa dostarczającego pościel dla Hotelu.

9. Właściciele zwierząt muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez nie w otoczeniu Hotelu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika Hotelu.

10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy Hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę

Hotel nie wyraża zgody na przyjecie zwierzat ras wymienionych w Rozporzadzeniu uznawanych za agresywne, a takze gadów, płazów, stawonogów, gryzoni oraz innych zwierzat uznanych przez Dyrekcje Hotelu za niebezpieczne, zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja Hotelu będzie starała się

skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia.

11. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w Hotelu i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, Hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z Hotelu.

12. Wszystkie szkody w mieniu Hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

§ 14

Gastronomia

1. Gości obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia z restauracji. Wszelkie rzeczy wyniesione są dodatkowo płatne.

2. Na teren restauracji nie wolno wchodzić w szlafrokach i strojach kąpielowych.

3. Zabrania się także wchodzenia w butach narciarskich i ze zwierzętami.

4. Zabrania się wnoszenia i konsumpcji własnego jedzenia i produktów alkoholowych. (naliczane jest korkowe po wcześniejszym kontakcie z kierownikiem)

5. Podczas śniadań jest wyznaczona “strefa ciszy” przeznaczona dla dorosłych

§ 15

Postanowienia dodatkowe

1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Kinga Wellness **** dla celów niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, celów meldunkowych, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych Hotelu. Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

2. Skargi i wnioski związane z pobytem w Hotelu należy zgłaszać bezpośrednio w Recepcji Hotelu, drogą pisemną, e-mailem lub na adres: Hotel Kinga Wellness ****, ul. Zamkowa 6, 34-436 Czorsztyn.

3. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Hotelu Kinga Wellness ****,

jest: Zakład Pralniczy Stanisław Waksmundzki 34-431 Waksmund, ul. Długa 73, NIP: 7350002345 KRS 0000565410, NIP 7361719638, REGON 361149082.

§ 16

Załączniki do regulaminu

Integralną częścią niniejszego Regulaminu są również regulaminy określające zasady korzystania z poszczególnych atrakcji lub dodatkowych usług świadczonych przez Hotel.

Numery Alarmowe:

998 – Straż Pożarna (fire guard)

997 – Policja (police dept.)

999 – Pogotowie Ratunkowe (rescue ambulance)

112 – Europejski numer alarmowy (European alarm numer)

DZIĘKUJEMY ZA STOSOWANIE SIĘ DO ZASAD REGULAMINU

HOTELU KINGA WELLNESS ****

Dyrekcja Hotelu

Życzymy miłego pobytu w naszym Hotelu.